Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

«ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ.ΠΕ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Άρθρο 1

Ίδρυση – Διάρκεια

 

Στο Χαλάνδρι Αττικής  σήμερα, την 26ην Ιουλίου του έτους 2012, οι στο τέλος του παρόντος υπογράφοντες ιδρύουμε Αστικό  Καταναλωτικό  Συνεταιρισμό που διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τους ορισμούς του καταστατικού αυτού.

 

Ο συνιστώμενος με το παρόν Αστικός-Καταναλωτικός Συνεταιρισμός,  είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

 

 

Άρθρο  2

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος- Σφραγίδα

 

Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι  «ΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΕΥΚΑΡΠΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗ   ΣΥΝ.  Π.Ε  »

 

Στις συναλλαγές του ο Συνεταιρισμός θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο-αρκτικόλεξο  « ΕΛΓΗ  ΣΥΝ ΠΕ»

 

Ο Συνεταιρισμός θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται:              « Συν.Κατ.  ΕΛΓΗ   ΣΥΝ. Π.Ε    Χαλάνδρι  2012»

 

Άρθρο  3

Έδρα

 

Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό και αριθμό των γραφείων του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 4

Σκοπός

 

Α)   Ο Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του  και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας,  για τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των μελών του.

 

Β) Ειδικότερα ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις πιο κάτω βασικές αρχές :

          Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους παραγωγούς και εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες  και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος.

           Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων.

Γ) Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισμός επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, με οριζόντιο χαρακτήρα, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, με στόχο οι χρήστες-καταναλωτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρέχονται άμεσα από τους παραγωγούς, σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους και συγχρόνως συμφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές.

Άρθρο 5

Μέσα επίτευξης του σκοπού – Δραστηριότητες

 

Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες μεσολάβησης στις σχέσεις παραγωγού/εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη του. Κάθε οικονομική δραστηριότητά του θα τείνει στην εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των ως άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών και επιδιώξεών του. Για το λόγο αυτό ο Συνεταιρισμός θα μπορεί :

 

Να αναπτύσσει κάθε προβλεπόμενη και απαραίτητη εμπορικά και φορολογικά μεσολαβητική οικονομική δραστηριότητα εισαγωγής, προμήθειας, επεξεργασίας και διανομής και διάθεσης των προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών και γενικά συλλογικοτήτων  ή παραγωγών, οικοτεχνιών, βιοτεχνών και γενικά δημιουργών, ανδρών και γυναικών από την Ελλάδα.

Να συμβάλλει ουσιαστικά στην βοήθεια και αλληλεγγύη μελών και ανθρώπων που την χρειάζονται.

Να εκδίδει και να κυκλοφορεί περιοδικά   και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση των μορφών οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των διάφορων συνεταιρισμών, αλλά και των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων αυτών, και γενικά για την διάδοση των σκοπών του Συνεταιρισμού .

Να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις  στην Ελλάδα  για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό του σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του.

Να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατό να προσφέρονται οι υπηρεσίες του και σε μη μέλη του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο  6

Μέλη του Συνεταιρισμού

 

Μέλη του Συνεταιρισμού (συνέταιροι) μπορούν να γίνουν όλοι και όλες που ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του συνεταιρισμού. Επίσης, μέλη του Συνεταιρισμού, μπορούν να γίνουν σωματεία που διαπνέονται από τις ίδιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος συμμετέχει σε άλλον συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, καθώς και όποιος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

 

Άρθρο  7

Εγγραφή μέλους

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού, μετά τη σύστασή του, πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση. Η αποδοχή του αιτούντα, ως συνεταίρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Η εγγραφή των νέων μελών από το Δ.Σ. εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους όμως αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα τα οποία προβλέπει ο Νόμος μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή/έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ μέρους τους της συνεταιριστικής μερίδας. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

 

Άρθρο  8

Διαγραφή (Αποκλεισμός) και αποχώρηση συνεταίρου

Η διαγραφή (αποκλεισμός) συνεταίρου γίνεται για τους λόγους και με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό και το Νόμο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15, διαγράφεται κάθε συνεταίρος, που από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή συνεταίρου γνωστοποιείται σε αυτόν με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που περιέχει και τους λόγους της διαγραφής. Μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την ακύρωση της περί αποκλεισμού του απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που παρήλθε άπρακτη η προθεσμία (δύο μήνες) προσβολής της περί αποκλεισμού απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε συνεταίρος μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα υποβάλει την εν λόγω δήλωση τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο Ν. 1667/1986. Στους συνεταίρους που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και στους κληρονόμους των αποβιωσάντων, αποδίδεται αμέσως η συνεταιριστική μερίδα τους .

 

Άρθρο 9

Δικαιώματα μελών

 

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα :

Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σε αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συνεταιρισμό σύμφωνα με το σκοπό του.

Να λαμβάνουν αντίγραφα ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων του Εποπτικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες  πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης κατά το νόμο. Επίσης, να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Συνεταιρισμού οι συνεταίροι δεν θα λαμβάνουν μέρισμα, ούτε θα συμμετέχουν στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης για ποσό πέραν της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

 

Άρθρο  10

Υποχρεώσεις  και ευθύνες μελών

 

Οι συνέταιροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

Υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και τις συνδρομές τους, καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την κάλυψη ζημιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του Συνεταιρισμού, να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το Συνεταιρισμό, να προστατεύουν με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να συμμετέχουν και συνεργάζονται στη λειτουργία του.

 

Άρθρο  11

Συνεταιριστική  Μερίδα

 

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας πραγματοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση του συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του νέου συνεταίρου.

Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται.

 Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου στο Συνεταιρισμό κατά το άρθρο 6 του παρόντος. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία και ολοκληρώνεται με την καταχώρισή της στο μητρώο του συνεταιρισμού που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Γενική Συνέλευση – Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο  12

Γενική Συνέλευση

Αρμοδιότητες  Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων τις οποίες κατέχει. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

Η τροποποίηση του καταστατικού.

Η συγχώνευση, η σύντμηση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.

Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων του. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει αυτή την αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

 Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή.

 

Άρθρο  13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του κλασικού ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος σύγκλησής της.

 

Άρθρο  14

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία του 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από επτά (7).

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν, πλην των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Εάν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά εάν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός. Όμως, ειδικώς για αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και απαλλαγής από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού, καθώς επίσης και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ίδιο.

 

Άρθρο 15

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, την μεταβολή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού, τη διάλυση ή την αναβίωση ή τη συγχώνευσή του, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση   βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/3 τουλάχιστον των μελών. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4,5 και 6 του Ν. 1667/1987, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

 

Άρθρο  16

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για το κάθε όργανο με υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην ίδια τη Γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο μέλος και για τα δύο όργανα, αλλά η εκλογή του γίνεται μόνο στο όργανο για το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους. Η εκλογή στο ένα όργανο αποκλείει και την ιδιότητα του αναπληρωματικού στο άλλο. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορεί κάθε συνεταίρος να θέσει επί του ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ισούται με το 40% τοις εκατό του αριθμού των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους κατά όργανο μέχρι τον αριθμό πλήρωσης των εκλόγιμων θέσεων και οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν. Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Κατά τα λοιπά η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται με τους όρους εκλογής που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει σήμερα.

 

Άρθρο  17

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από  εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται για τριετή  θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. και το αργότερο μέχρι 6 μήνες.

 

Με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το συντομότερο σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, και πάντως όχι λιγότερα από δύο μέλη.

Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αποκλείεται η εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος. Αποκλείεται επίσης η εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτο μη μέλος.

Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά άμεσα το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

 

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες  Διοικητικού  Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου.

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού.

 Ιδιαίτερα το Δ.Σ. έχει καθήκον και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε γενικά θέμα που δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης  και ειδικότερα ενδεικτικά:

Να αποφασίζει κάθε φορά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και εμπορευμάτων.

Να ορίζει τις τιμές πώλησης των ειδών και εμπορευμάτων.

Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του Συνεταιρισμού.

Να ιδρύει και μισθώνει καταστήματα και υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού.

Να ορίζει το ύψος των συνδρομών και των εισφορών των μελών του.

Να αποφασίζει για την δυνατότητα πώλησης των ειδών και προϊόντων του Συνεταιρισμού και σε τρίτους μη μέλη του.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να καταβάλουν στη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την επιμέλεια που καταβάλουν στις προσωπικές τους υποθέσεις.

Άρθρο 19

Εποπτικό Συμβούλιο

Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και το Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού

 

Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει  έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 21

Τηρούμενα Βιβλία του Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :

     α) Βιβλίο εσόδων – εξόδων, νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή.

     β) Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας και βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο),

     γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

     δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου,

     ε) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης,

   στ Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, όπως και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

Τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία τηρούνται από τον οικονομικό υπεύθυνο που θα οριστεί, χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστή ή άλλου βοηθητικού προσωπικού. Τα βιβλία υπό στοιχεία (γ) έως και (στ) θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

 

Άρθρο 22

Διαχειριστική χρήση

 

Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Στη Γενική Συνέλευση επίσης υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των στοιχείων αυτών. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα.

 

Άρθρο 23

 

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης παρακρατείται τουλάχιστον το 1/10 για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών ή έκτακτων αποθεματικών, καθώς και το ύψος μεγαλύτερης του 1/10 παρακράτησης των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Συνεταιρισμού το υπόλοιπο των τυχόντων καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών ή μετά τη διάλυση του Συνεταιρισμού, δεν θα διανέμεται στους συνεταίρους, αλλά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε θα παραμένει στον Συνεταιρισμό, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του είτε θα καταβάλλεται όλο ή μέρος αυτού, με οποιαδήποτε μορφή κριθεί καταλληλότερη, είτε δωρεάς είτε οικονομικής ενίσχυσης ή χορηγίας είτε άλλη, σε κοινότητες παραγωγών  ή σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

 

Άρθρο 24

Διάλυση Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των εξήντα πέντε (65).

         Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

Τη διάλυση του Συνεταιρισμού, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί εκκαθάριση, την οποία διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο.

Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, στους συνεταίρους θα επιστρέφονται οι δοθείσες συνεταιριστικές τους μερίδες και οι τυχόν εισφορές τους, το υπόλοιπο δε θετικό προϊόν της εκκαθάρισης θα περιέρχεται, λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του συνεταιρισμού, στα προαναφερθέντα, υπό άρθρο 23, σωματεία, συλλόγους, φορείς ή οργανώσεις.

 

Άρθρο  25

 

Με το καταστατικό αυτό ορίζεται προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, με σκοπό   κατ’ αρχάς να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες ίδρυσης του συνεταιρισμού  και  κατόπιν να φροντίσει για τη διενέργεια των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του, αποτελούμενη  από τους:

 

Κωστάκης  Δημήτριος

Σεριάτος  Παναγιώτης

Δήμου  Ελένη

Παναγιώτου  Καλυψώ

Γαλάνης Δημήτριος

Κουμεντάκης  Κων/νος

Θωμαίδου  Ελένη

 

Άρθρο  26

 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών, ήτοι του Ν.1667/1986 όπως ισχύει.

 

Άρθρο 27

 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 27  άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλομένους-ιδρυτικά μέλη, υπογράφεται από αυτούς όπως ακολουθεί, προκειμένου να καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, και στη συνέχεια να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 
 
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.